Open navigation

Công văn 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/08/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử chuyên dùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử chuyên dùng

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
 - Các Công ty (theo danh sách gửi kèm).

Về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị điện tử chuyên dùng nhập khẩu theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử thì: “Thiết bị điện tử chuyên dùng là thiết bị điện tử sử dụng trong các chuyên ngành cụ thể. Thiết bị điện tử chuyên dùng bao gồm thiết bị đo lường, tự động hóa, trang thiết bị y tế, sinh học và các ngành khác”.

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Tại Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP - Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin có quy định Mục IV - Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử chuyên dùng.

Căn cứ quy định Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hải quan có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Công ty (theo danh sách kèm theo) căn cứ các quy định nêu trên kê khai áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT theo đúng quy định Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ, công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp các Công ty có vướng mắc trong việc xác định mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị các Công ty liên hệ với cơ quan chuyên ngành là Bộ Thông tin và truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết./. /

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.