Open navigation

Công văn 360/TB-VPCP ngày 31/08/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa xã

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2023

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Ban Chỉ đạo liên ngành). Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành, đại diện lãnh đạo các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và Ủy ban Dân tộc.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành, đại diện các bộ, ngành tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành có ý kiến như sau:

1. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành nhằm huy động sự tham gia đầy đủ của các Bộ ngành phụ trách các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo văn xã (như Bộ Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngoại giao,…) bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành được liên tục, xuyên suốt; hoàn thành trước ngày 08 tháng 9 năm 2023.

2. Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng và Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế, và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng đưa ra các kết quả, bài học kinh nghiệm, xác định các vấn đề còn tồn tại, cản trở quá trình hội nhập để đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý về hội nhập quốc tế; có chiến lược đào tạo cán bộ hiệu quả để vận động, cử cán bộ tham gia vào các tổ chức quốc tế.

3. Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc nghiên cứu, phân tích bối cảnh tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, xác định các vấn đề xuyên suốt, các xu thế quốc tế như: chuyển đổi xanh, môi trường, ứng phó với dịch bệnh, an ninh mạng, các vấn đề có tính toàn cầu, xuyên biên giới... Trên cơ sở đó, từng Bộ, ngành, cơ quan xác định định hướng và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, những vấn đề cần ưu tiên cho hội nhập quốc tế ở giai đoạn tiếp theo; đề ra các mục tiêu, tiêu chí, kế hoạch cụ thể thúc đẩy sự tham gia chủ động, hiệu quả hơn; rà soát các điều ước đã ký kết và thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế Việt Nam là thành viên.

4. Báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành đối với các vấn đề trọng tâm, cần có sự tham gia của các bộ ngành khác để kịp thời chỉ đạo, thống nhất đối với các vấn đề liên ngành hoặc các vấn đề có ý kiến khác nhau (như chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có 26 chỉ tiêu liên quan đến 8 bộ ngành; Chương trình quốc gia về văn hóa chấn hưng đất nước; Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững…).

5. Các bộ ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế nói chung và các chương trình, chiến lược về hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khoa-giáo-văn-xã nói riêng.

6. Ban Chỉ đạo liên ngành và các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn về các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tập trung đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

7. Trong năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó sẽ lựa chọn một số chủ đề có tính chất xuyên suốt giữa các ngành thuộc khối khoa-giáo-văn-xã, phù hợp với xu hướng quốc tế để đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành chỉ đạo triển khai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các thành viên BCĐ liên ngành;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sỹ Hiệp,
các Vụ: KGVX, PL, TH, TGĐ CTTĐTCP;
 - Lưu: VT, QHQT (2b).Đ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.