Open navigation

Công văn 3246/TCT-CS ngày 31/07/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3246/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12411/CTDON - TTKT2 ngày 26/10/2022 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai (gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định về dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 nêu trên thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo hồ sơ Cục Thuế gửi, Công ty đã tăng vốn và tăng công suất nhiều lần và bổ sung ngành nghề; tuy nhiên hồ sơ không có thông tin chi tiết về tình hình đầu tư mở rộng các lần. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nghiên cứu hồ sơ thực tế và đối chiếu với quy định tại Điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 để giải quyết cho đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các đơn vị: PC, CST, TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.