Open navigation

Công văn 3273/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7985/CTDON-TTHT và công văn số 8819/CTDON-TTHT ngày 14/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Elanco Việt Nam đang thực hiện mô hình kinh doanh ba bên thông qua thỏa thuận hợp đồng, theo đó, Công ty Elanco Việt Nam mua hàng trực tiếp từ Công ty Bayer Việt Nam, Công ty Bayer Việt Nam nhập khẩu hàng trực tiếp từ Công ty Bayer Thái Lan và sau đó bán lại cho Công ty Elanco Việt Nam theo phương thức chỉ định Công ty Bayer Thái Lan giao hàng trực tiếp tại cảng ở Việt Nam cho Công ty Elanco Việt Nam; Sau đó, Công ty Elanco Việt Nam khi nhận hàng tại cảng ở Việt Nam thì có trách nhiệm trực tiếp làm thủ tục hải quan để nhập khẩu lô hàng với Cơ quan Hải quan và đứng tên là người nhập khẩu, nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tương ứng; Công ty Bayer Việt Nam thực hiện xuất hóa đơn GTGT (có tính thuế GTGT) để bán hàng nhập khẩu cho Công ty Elanco Việt Nam thì Công ty Elanco Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào theo hướng dẫn tại khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty TNHH Elanco Việt Nam thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.