Open navigation

Công văn 4363/TCHQ-TXNK ngày 21/08/2023 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4363/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ khoa học giải pháp xanh.
(Đ/c: 37/2E đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01GPX/CV-TCHQ ngày 07/8/2023 của Công ty TNHH Công nghệ khoa học giải pháp xanh về việc xin hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ 3 theo loại hình B13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định:

“2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ từ ba trăm triệu đng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khu đ xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan...”

- Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xut khu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có s thuế giá trị gia tăng đu vào chưa được khu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xut khu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với s thuế phải nộp, s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xut khu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan...”

- Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh.”.

Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên để xác định trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa thực tế nhập khu đã xuất khẩu và liên h với cơ quan Thuế để được hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ khoa học giải pháp xanh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CST (Thông-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.