Open navigation

Quyết định 1026/QĐ-TTg ngày 06/09/2023 Bổ sung thành viên của Hội đồng điều phối vùng Trung Bắc Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI TRUNG BỘ VÀ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập tổ chức hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cơ cấu tổ chức Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ

1. Bổ sung Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (cử một đồng chí chuyên trách).

2. Bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (cử một đồng chí chuyên trách).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong Quy chế hoạt động của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối các vùng liên quan phê duyệt danh sách các Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.