Open navigation

Công văn 3260/TCT-CS ngày 01/08/2023 Khấu trừ tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3260/TCT-CS

V/v khấu trừ tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1334/CTLAN-HKDCN ngày 20/04/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai và nhận chuyển nhượng hợp pháp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất nếu lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP không có quy định về việc khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp cho trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) hợp pháp của tổ chức đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nên không có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An thực hiện thu tiền thuê đất của Công ty cổ phần Solar Energy LA đối với đất được Nhà nước cho thuê theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.