Open navigation

Công văn 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/08/2023 Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4260/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
 - Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định mã ngành 20 - Hóa chất và sản phẩm hóa chất có chi tiết mã ngành 2011 - Hóa chất cơ bản.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, "Hóa chất cơ bản" không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT và không được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là “Hóa chất cơ bản" được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT,TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.