Open navigation

Công văn 372/TB-VPCP ngày 11/09/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG - TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA TỔ CÔNG TÁC NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2023

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác kết hợp trực tiếp và trực tuyến với 63 địa phương. Tham dự Phiên họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ phó thường trực Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Tổ phó Tổ công tác, các đồng chí thành viên Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Ủy viên thường trực Tổ công tác báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc những tháng cuối năm 2023, phát biểu của các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, các địa phương: Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Trị, một số thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Tổ phó Tổ công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Tổ công tác, các bộ, địa phương và thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua, đây là tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa được như kỳ vọng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp do một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Thứ nhất, người đứng đầu một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm, ưu tiên, quyết liệt chỉ đạo đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua thực tiễn triển khai, bộ, ngành, địa phương nào người đứng đầu quan tâm chỉ đạo quyết liệt thì ở đó công tác này có chuyển biến tích cực.

- Thứ hai, tư duy, cách làm, việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cắt giảm thủ tục hành chính chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

- Thứ ba, một số bộ, cơ quan chưa đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chưa bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Thứ tư, thủ tục hành chính nội bộ còn rườm rà, phức tạp; công tác phối hợp chưa hiệu quả dẫn tới kéo dài thời gian xử lý công việc trong nội bộ cơ quan nhà nước cũng như cho người dân, doanh nghiệp.

- Thứ năm, nhiều nơi vẫn giữ thói quen làm việc thủ công, giấy tờ truyền thống, không chịu cải cách, thay đổi cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử lý công việc.

3. Về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới

a) Về phía các bộ, ngành, địa phương

- Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của bộ, cơ quan, các cấp chính quyền địa phương.

- Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chỉ ban hành các quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

- Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương và trong nội bộ từng bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương. Bộ, ngành cần tập trung vào khâu hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, hạn chế sa vào công việc sự vụ.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

- Tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả, sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp có những thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh mà chưa thể cắt giảm được ngay, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

b) Về phía các thành viên Tổ công tác

Yêu cầu từng đồng chí thành viên chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Định kỳ hằng Quý hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực Tổ công tác trình Tổ trưởng Tổ công tác có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và thành viên Tổ công tác.

d) Tổ công tác luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính kịp thời tổng hợp vướng mắc, khó khăn định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất có báo cáo gửi Cơ quan thường trực Tổ công tác - Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét chỉ đạo tháo gỡ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị: PL, TCCV, KTTH, CN, NN, KGVX, DMDN, NC, TH, QHĐP, QHQT, HC, TCCB, Cổng TTĐT CP;
 - Lưu: VT, KSTT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.