Open navigation

Công văn 4334/VPCP-KSTT ngày 13/06/2023 Thực hiện kiến nghị đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4334/VPCP-KSTT 

V/v thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 51/BC-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:

1. Khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của bộ, ngành, địa phương, trong đó lưu ý theo dõi, giám sát, đo lường, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tháng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

2. Hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên và môi trường, cán bộ công chức, tài chính, phương tiện giao thông…theo nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các CSDL quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng và hình thành các bộ danh mục dữ liệu mở để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Chuẩn hoá chế độ báo cáo, xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành địa phương theo hướng tích hợp, chia sẻ, kế thừa tối đa các thông tin, dữ liệu sẵn có và kết nối tự động với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.

4. Khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục rà soát đánh giá, tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

5. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP theo hướng: tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, đặc biệt các nhiệm vụ nợ đọng quá hạn, nêu rõ lý do quá hạn; các kiến nghị, đề xuất đề nghị tập trung vào các nội dung cụ thể cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các bộ ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; cung cấp chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, tích hợp với Hệ thống báo cáo của Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ cũng như các phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- VPCP: BTCN, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KSTT (3).PTBT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.