Open navigation

Công văn 6978/VPCP-PL ngày 11/09/2023 Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6978/VPCP-PL

V/v tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 65/TTr-BTP và số 271/BC- BTP ngày 23 tháng 8 năm 2023 về Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức đánh giá sơ kết 6 tháng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

- Cơ bản đồng ý nội dung Báo cáo số 271/BC-BTP của Bộ Tư pháp nêu trên. Bộ Tư pháp tổ chức đánh giá sơ kết 6 tháng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng trung ương) thông qua báo cáo bằng văn bản và không tổ chức Phiên họp sơ kết trực tiếp và gửi Báo cáo tới các thành viên Hội đồng trung ương để triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật”, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 1588/VPCP-PL ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng trung ương: Giao Bộ Tư pháp căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng trung ương phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán kinh phí, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPLTW;
- UBND, Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Vụ KTTH;
 - Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.