Open navigation

Quyết định 72/QĐ-VSDC ngày 11/08/2023 Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
 TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua việc ban hành các quy chế, quy định hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên Lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGĐ;
- BKS;
 - Lưu: VT, CNTT (21b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Văn ThanhHƯỚNG DẪN

KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và mục đích áp dụng 

Văn bản này quy định điều kiện, thủ tục, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSDC nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghiệp vụ trên Cổng giao tiếp điện tử tuân thủ đúng các quy định hiện hành, tạo sự ổn định và minh bạch trong hoạt động cho các Thành viên. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Trong văn bản này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Cổng giao tiếp điện tử: là môi trường phần mềm ứng dụng để thực hiện các nghiệp vụ giữa Thành viên và VSDC, được thực hiện thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của Thành viên.

2. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử: là các cán bộ có tên trong danh sách nhân viên nghiệp vụ đã đăng ký với VSDC, được Thành viên chỉ định để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

3. Thông tin đăng nhập: là tên truy cập và mật khẩu dùng để đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC, do VSDC cấp cho mỗi cán bộ của các Thành viên thực hiện nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp điện tử.

4. Chứng thư số: là một tệp tin điện tử dùng để xác minh danh tính một cá nhân, một máy chủ, một công ty... trên môi trường mạng máy tính.

5. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSDC hoặc các tổ chức có kết nối với hệ thống nghiệp vụ của VSDC qua Cổng giao tiếp trực tuyến, Cổng giao tiếp điện tử sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện để được thiết lập điểm kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử

1. Địa điểm đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD phải là Trụ sở chính hoặc Chi nhánh của Thành viên đã đăng ký hoạt động với VSD.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

2.1. Thành viên phải thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSDC: 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Ban khách hàng tổ chức – Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone và 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp.

2.2. Có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu thiết lập điểm kết nối, bao gồm:

- 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 02 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

2.3. Các thiết bị kết nối với Cổng giao tiếp điện tử phải tách biệt hoàn toàn với hệ thống tin học của Thành viên, được VSDC kiểm tra và niêm phong trước khi đưa vào sử dụng. 

2.4. Các máy trạm nghiệp vụ của Thành viên không được sử dụng chung với các mục đích khác và không được cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác ngoài các phần mềm sau:

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc mới hơn;

- Chương trình diệt virus: Kaspersky EndPoint Security 11 hoặc mới hơn;

- Bộ gõ tiếng Việt: Vietkey hoặc Unikey;

- Các tiện ích văn phòng: Office 2016 hoặc mới hơn;

- Chương trình nén và giải nén tập tin: Winrar;

- Phần mềm trung gian:

- Chương trình ứng dụng phần mềm nghiệp vụ: Client – VSDC.

2.5. Có thiết bị dự phòng cho tất cả các máy trạm, thiết bị mạng, hệ thống điện và các thiết bị tin học khác liên quan đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

3. Điều kiện về nhân sự:

3.1. Thành viên phải có tối thiểu 02 cán bộ nghiệp vụ (01 tạo giao dịch và 01 duyệt giao dịch) tham gia Cổng giao tiếp điện và 01 cán bộ có chuyên môn về mạng máy tính (có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương) để làm đầu mối liên hệ và phối hợp về kỹ thuật với VSDC.

3.2. Cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử phải có kinh nghiệm về nghiệp vụ lưu ký, sử dụng thành thạo các chức năng được phân quyền trên hệ thống phần mềm của VSDC và phải có chứng thư số còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token để lưu chứng thư số được cung cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do VSDC chỉ định.

4. Thành viên được đăng ký thiết lập điểm kết nối thứ hai khi đáp ứng các điều kiện sau:

4.1. Thành viên có trên 15.000 tài khoản giao dịch trên hệ thống của VSDC.

4.2. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật kỹ thuật và nhân sự quy định tại Khoản 2, 3 của Điều này.

5. Thành viên được thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp điện tử sau khi điểm kết nối mới đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại tại Khoản 1, 2 và 3 của Điều này.

6. Thành viên không được cử cán bộ chưa đăng ký với VSDC thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (Trường hợp thay đổi các cán bộ đã đăng ký, Thành viên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho VSDC trước một (01) ngày làm việc).

Điều 4. Hồ sơ đăng ký kết nối Cổng giao tiếp điện tử

Hồ sơ đăng ký điểm thứ nhất, thứ hai và thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp điện tử bao gồm:

1. Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử đối với trường hợp thiết lập điểm kết nối thứ nhất (mẫu tại Phụ lục 01), đối với điểm kết nối thứ hai (mẫu tại Phụ lục 02) hoặc Bản đăng ký thay đổi địa điểm kết nối đối với trường hợp thay đổi địa điểm kết nối (mẫu tại Phụ lục 03).

2. Danh sách cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học (mẫu tại Phụ lục 05) và các tài liệu chứng minh cán bộ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của văn bản này.

Điều 5. Điều kiện để được thiết lập và sử dụng điểm kết nối dự phòng 

1. Thành viên được thiết lập điểm kết nối để phục vụ mục đích dự phòng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Địa điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSDC phải có vị trí địa lý độc lập với điểm kết nối chính của Thành viên.

1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

1.2.1. Thành viên phải thiết lập 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp.

1.2.2. Có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu thiết lập điểm kết nối dự phòng , bao gồm:

- 01 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 01 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

1.2.3. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật khác nêu tại Điểm 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 và điều kiện về nhân sự quy định tại Khoản 3 Điều 3 của văn bản này.

2. Sử dụng điểm kết nối dự phòng:

Điểm kết nối dự phòng chỉ được hoạt động trong trường hợp điểm kết nối chính gặp sự cố. Khi điểm kết nối chính gặp sự cố, Thành viên phải có văn bản đề nghị VSDC cho sử dụng điểm kết nối dự phòng. Thành viên phải thông báo lại VSDC để chuyển xử lý nghiệp vụ sang điểm kết nối chính sau khi khắc phục xong sự cố.

3. Hồ sơ đăng ký điểm kết nối nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử bao gồm:

3.1. Bản đăng ký điểm kết nối với Cổng giao tiếp điện tử theo (mẫu tại Phụ lục 04).

3.2. Danh sách cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử và cán bộ tin học tại điểm kết nối dự phòng (mẫu tại Phụ lục 05) và các tài liệu chứng minh cán bộ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của văn bản này.

Điều 6. Xử lý hồ sơ và hỗ trợ kết nối của VSDC

1. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSDC, VSDC tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Thành viên.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, VSDC gửi cho Thành viên văn bản thông báo chấp thuận việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử. Trường hợp chưa chấp thuận, VSDC sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

3. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận, VSDC sẽ hướng dẫn Thành viên thực hiện việc kết nối, cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của VSDC và bàn giao thông tin truy nhập cho các cán bộ tham gia Cổng giao tiếp điện tử.

4. VSDC chỉ thay đổi hoặc hủy thông tin đăng nhập khi Thành viên có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do xin thay đổi hoặc hủy bỏ (mẫu tại Phụ lục 06).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

1. Quyền của Thành viên:

1.1. Được kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSDC khi đáp ứng điều kiện và được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ do VSDC quy định trên Cổng giao tiếp điện tử trong thời gian từ 08h00’ đến 17h00’ các ngày làm việc.

1.2. Được cấp tài khoản có quyền truy cập vào hệ thống phần mềm để tạo giao dịch và tài khoản để xác nhận giao dịch theo danh sách phân quyền cho các cán bộ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử với VSDC.

1.3. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử.

1.4. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng Cổng giao tiếp điện tử do VSDC tổ chức.

1.5. Được VSDC hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử.

1.6. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với một số hoạt động nghiệp vụ được VSDC quy định.

2. Nghĩa vụ của Thành viên: 

2.1. Tuân thủ hướng dẫn về việc kết nối Cổng giao tiếp điện tử, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSDC ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC và ảnh hưởng đến việc tham gia Cổng giao tiếp điện tử của các Thành viên khác.

2.3. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSDC cung cấp và không đăng nhập hệ thống Cổng giao tiếp điện tử bằng thông tin đăng nhập của Thành viên khác.

2.4. Chỉ được sử dụng máy trạm đã đăng ký với VSDC để kết nối và sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp điện tử và phải thông báo cho VSDC bằng văn bản ít nhất trước hai (02) ngày về kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thay thế cho các thiết bị tin học và máy tính kết nối vào Cổng giao tiếp điện tử.

2.5. Phải sử dụng dải địa chỉ mạng cho các thiết bị theo đúng quy hoạch của VSDC và không có quyền thay đổi các thông số của hệ thống.

2.6. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên Cổng giao tiếp điện tử khi có yêu cầu của VSDC.

2.7. Có nghĩa vụ lưu trữ các tệp tin được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên hệ thống Cổng giao tiếp. Các tệp tin này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSDC.

2.8. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSDC về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Thành viên trên Cổng giao tiếp điện tử.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thành viên không tuân thủ đúng các điều khoản trong văn bản này khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp điện tử với VSDC tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Quy chế Thành viên do VSDC ban hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan liên hệ với VSDC để được hướng dẫn, giải quyết.

3. Việc sửa đổi, bổ sung văn bản này do Tổng giám đốc VSDC quyết định.Phụ lục 01

Mẫu Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức: 

Tên giao dịch: 

Tên viết tắt đăng ký: 

Địa chỉ Trụ sở chính: 

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có): . 

Điện thoại liên hệ: Fax 

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối: 

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 02 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GBStorage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSDC, gồm có 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Ban khách hàng tổ chức – Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone và 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT .

III. Điều kiện về nhân sự:

(Danh sách nhân sự đính kèm, thực hiện theo Phụ lục số 05).

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSDC;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSDC sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSDC phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Phụ lục 02

Mẫu đăng ký địa điểm kết nối thứ hai với Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KẾT NỐI THỨ HAI THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Xét thấy Công ty/Ngân hàng......... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với địa điểm kết nối thứ hai tại Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký địa điểm kết nối thứ hai tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

II. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 02 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GBStorage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSDC, gồm có 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Ban khách hàng tổ chức – Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone và 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp. 

III. Điều kiện về nhân sự: 

(Danh sách nhân sự đính kèm, thực hiện theo Phụ lục số 05)

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSDC;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSDC sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSDC phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Phụ lục 03

Mẫu đăng ký thay đổi địa điểm tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 ……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

 Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với việc thay đổi địa điểm kết nối tại Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký thay đổi địa điểm tham gia Cổng giao tiếp điện tử của VSDC như sau:

I. Địa điểm kết nối cũ: 

 ....................................................................................................................................... 

II. Địa điểm đăng ký kết nối mới: 

........................................................................................................................................ 

III. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối Cổng giao tiếp điện tử:

- 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 02 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

- Thiết lập 02 đường truyền kết nối với VSDC, gồm có 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Ban khách hàng tổ chức – Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone và 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp. 

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSDC;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSDC sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSDC phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Phụ lục 04

Mẫu đăng ký điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

……… , ngày ….. tháng ….. năm.........

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỂM KẾT NỐI DỰ PHÒNG VỚI

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về điểm kết nối dự phòng tại Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành, chúng tôi đề nghị được đăng ký điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSDC như sau:

I. Địa điểm kết nối hiện tại: 

 ....................................................................................................................................... 

II. Địa điểm đăng ký kết nối dự phòng: 

 ....................................................................................................................................... 

III. Các thiết bị đã chuẩn bị để thực hiện kết nối với Cổng giao tiếp điện tử:

- 01 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco ISR 1000 Series với 02 cổng Ethernet;

- 01 Switch có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco Catalyst 1000 Series;

- 01 Converter quang - điện có cấu hình tối thiểu FastEthernet 10/100Mbps;

- Máy trạm nghiệp vụ (PC) có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GBStorage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000).

Thiết lập 01 đường truyền MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp.

IV. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối các Hướng dẫn kết nối Cổng giao tiếp điện tử do VSDC ban hành;

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;

- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSDC;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

- Chỉ sử dụng điểm kết nối dự phòng với Cổng giao tiếp điện tử của VSDC trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố và được sự đồng ý của VSDC.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Phụ lục 05

Mẫu danh sách cán bộ thực hiện nghiệp vụ trên Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : ............................................................................................................... 

Tên giao dịch : ............................................................................................................. 

Trụ sở chính: ............................................................................................................... 

Điện thoại: ................................................. Fax: ........................................................ 

Chúng tôi xin đăng ký danh sách:

1. Cán bộ nghiệp vụ:

- Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ............................................. 

- Email: ......................................................... Điện thoại: .......................................... 

- Chứng thư số được cấp bởi: .................................................................................... 

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.: ................................................................................................................... 

- Phạm vi quyền:

□ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)

□ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)  

2. Cán bộ Tin học:

- Họ tên:............................................. Chức vụ: ......................................................... 

- Email: ...............................................Điện thoại: .....................................................   

(Bản sao các chứng chỉ đính kèm).

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

 

……,ngày………tháng………năm........
TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

 Phụ lục 06

Mẫu đơn xin thay đổi/hủy thông tin truy nhập Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP 

HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : ............................................................................................................... 

Tên giao dịch : ............................................................................................................. 

Trụ sở chính: ............................................................................................................... 

Điện thoại: .................................................. Fax: .......................................................  

Chúng tôi xin thay đổi/hủy thông tin truy cập của những cán bộ sau:

I. Thông tin đã đăng ký:

1. Cán bộ nghiệp vụ 1:

- Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ............................................. 

- Email: ......................................................... Điện thoại: .......................................... 

- Chứng thư số được cấp bởi: .................................................................................... 

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.: ................................................................................................................... 

- Phạm vi quyền:

□ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)

□ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)

2. Cán bộ nghiệp vụ 1:

 ....................................................................................................................................... 

II. Thông tin thay đổi/hủy:

 ....................................................................................................................................... 

III. Lý do thay đổi/hủy:

 ....................................................................................................................................... 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

 

……,ngày………tháng………năm........
TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.