Open navigation

Quyết định 75/QĐ-VSDC ngày 11/08/2023 Hướng dẫn về tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Tổng công

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN CHO QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
 TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Thành viên thông qua việc ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ, Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dịch vụ Quỹ và sản phẩm mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 213/QĐ-VSD ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, DVQ (21b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Văn ThanhHƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN CHO QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy định chung 

1. Hướng dẫn này bao gồm các nội dung liên quan đến việc tổ chức, thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện (Quỹ hưu trí) tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và việc phối hợp giữa VSDC và các bên có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ cho các Quỹ hưu trí theo ủy quyền của các Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung (DNQLQ); 

2. Việc cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được VSDC thực hiện trên cơ sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết giữa VSDC và DNQLQ. 

Điều 2 Giải thích thuật ngữ 

1. Người tham gia quỹ là người lao động, cá nhân theo quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (sau đây viết tắt là Nghị định 88), có tài khoản hưu trí cá nhân tại Quỹ hưu trí. 

2. Doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo quy định tại Nghị định 88. 

3. Đại lý hưu trí (sau đây viết tắt là ĐLHT) là Tổ chức được doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí ủy quyền thực hiện các hoạt động giới thiệu về Quỹ hưu trí, ký hợp đồng tham gia Quỹ hưu trí với người tham gia quỹ và người sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định 88. 

4. Ngân hàng lưu ký (sau đây viết tắt là NHLK) là Tổ chức do doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện lưu ký tài sản Quỹ hưu trí theo quy định tại Nghị định 88. 

5. Ngân hàng giám sát (sau đây viết tắt là NHGS) là Tổ chức do doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí lựa chọn để thực hiện giám sát hoạt động Quỹ hưu trí theo quy định tại Nghị định 88. 

6. Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (sau đây viết tắt là chương trình hưu trí) là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân, được đầu tư và tích lũy theo quy định của pháp luật. 

7. Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động. 

8. Tài khoản hưu trí cá nhân là tài khoản được cấp cho người tham gia quỹ. Mỗi tài khoản được cấp tương ứng với mỗi hình thức tham gia (người lao động hoặc cá nhân tham gia trực tiếp) khi tham gia 01 chương trình hưu trí. 

9. Chuyển đổi phần đóng góp của Người sử dụng lao động cho Người lao động là quá trình Người lao động tham gia Quỹ được sở hữu khoản đóng góp của Người sử dụng lao động và kết quả đầu tư sau khi trừ các chi phí liên quan nếu đáp ứng được các điều kiện tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia Quỹ hưu trí. 

Điều 3. Phạm vi dịch vụ 

Dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân VSDC cung cấp cho các Quỹ hưu trí gồm các công việc sau: 

1. Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho người tham gia quỹ; 

2. Ghi nhận hoạt động của tài khoản hưu trí cá nhân bao gồm đóng góp, chi trả hưu trí; 

3. Xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng; 

4. Lập và gửi người tham gia quỹ báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng theo quy định pháp luật; 

5. Các công việc có liên quan khác theo thỏa thuận giữa VSDC và với DNQLQ.

Điều 4. Quan hệ VSDC với các bên 

1. Việc tổ chức, phối hợp và thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí giữa VSDC và DNQLQ được thực hiện căn cứ theo Hướng dẫn này và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho các Quỹ hưu trí được ký kết giữa VSDC và DNQLQ (Phụ lục về Mẫu Hợp đồng). 

2. VSDC phối hợp với NHGS, NHLK trong việc thực hiện các giao dịch nhập thông tin tiền đóng góp của người tham gia quỹ (bao gồm tiền đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và cá nhân tham gia trực tiếp), giao dịch nhập giá trị Tổng tài sản ròng của quỹ (NAV), giá trị NAV/chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ), xác định số tiền thanh toán cho người tham gia quỹ, hoàn trả tiền cho doanh nghiệp…. Nội dung công việc, thời gian, trình tự phối hợp sẽ thực hiện theo quy định tại quy trình giao dịch trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân VSDC ký kết với DNQLQ. Trong trường hợp cần thiết, VSDC và NHGS, NHLK có thể ký kết Thỏa thuận để làm rõ hơn về cách thức, phương án thực hiện giữa hai bên. 

3. VSDC phối hợp với DNQLQ, ĐLHT trong việc thực hiện các giao dịch mở/đóng tài khoản của người tham gia quỹ; ghi nhận, kiểm tra và xử lý danh sách đóng góp, danh sách chi trả, thông báo kết quả giao dịch, thực hiện chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động; điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ… Nội dung công việc, thời gian, trình tự phối hợp sẽ thực hiện theo quy định tại quy trình giao dịch trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân VSDC ký kết với DNQLQ. Trong trường hợp cần thiết, VSDC và ĐLHT có thể ký kết Thỏa thuận để làm rõ hơn về cách thức, phương án thực hiện giữa hai bên. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức giao dịch trên hệ thống của VSDC 

1. Toàn bộ các công việc như đóng/mở tài khoản giao dịch hưu trí cá nhân; ghi nhận các lệnh giao dịch (đóng góp, chi trả, chuyển đổi); lập các báo cáo kết quả giao dịch; nhận thông tin NAV, NAV/đơn vị quỹ; Cập nhật thông tin về sở hữu của người tham gia quỹ trên tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ và trên sổ chính do thực hiện lệnh đóng góp, chi trả, chuyển đổi, chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động đều được thực hiện và quản lý dưới dạng chứng từ điện tử trên hệ thống của VSDC. 

2. DNQLQ, ĐLHT, NHGS, NHLK sẽ được kết nối và sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí của VSDC để thực hiện các giao dịch theo quy trình thực hiện dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân đã được VSDC thống nhất với DNQLQ tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho quỹ hưu trí. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân 

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân giữa DNQLQ và VSDC được ký kết căn cứ theo các quy định của pháp luật, Hướng dẫn này và đề nghị của DNQLQ. 

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân sẽ bao gồm các thông tin cơ bản như: DNQLQ ủy quyền cho VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, quyền, nghĩa vụ của từng bên, các quy định về dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, trình tự, thủ tục quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ, cung cấp và xác nhận thông tin NAV… Các nội dung cụ thể trong Hợp đồng được thực hiện theo sự thỏa thuận của VSDC với từng Chương trình trên tinh thần đáp ứng tối đa nhu cầu của DNQLQ nhưng phải đảm bảo trong khả năng cung cấp dịch vụ của VSDC. 

3. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của DNQLQ đề nghị VSDC cung cấp thông tin về dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí, VSDC sẽ gửi cho DNQLQ dự thảo Hợp đồng và các thông tin liên quan đến dịch vụ như quy trình thực hiện giao dịch, mức tiền cung cấp dịch vụ... 

4. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của DNQLQ đồng ý với dự thảo Hợp đồng và chỉ định VSDC làm tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, VSDC sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng chính thức với DNQLQ. 

Điều 7. Kết nối với hệ thống VSDC 

1. Đối với DNQLQ 

Việc kết nối với hệ thống của VSDC và phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí cho DNQLQ sẽ được VSDC thực hiện sau khi hai bên đã ký kết Hợp đồng chính thức. Chi phí liên quan đến việc kết nối sẽ do VSDC chi trả. Việc cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí sẽ được VSDC thực hiện cho DNQLQ sau khi DNQLQ đáp ứng đầy đủ các máy móc, thiết bị đạt tiêu chí theo yêu cầu của VSDC. 

2. Đối với NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT 

a. Căn cứ vào thông tin do DNQLQ cung cấp, VSDC sẽ gửi văn bản thông báo đến NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT liên quan về việc kết nối với hệ thống VSDC và cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí. 

b. Chi phí liên quan đến việc kết nối giữa VSDC và NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT sẽ do các tổ chức này chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ theo mức phí mà tổ chức cung cấp dịch vụ thông báo. Đối với các NHGS, NHLK, ĐLHT đang là Thành viên lưu ký hoặc tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC có thể sử dụng ngay đường truyền kết nối hiện tại. 

c. Việc cài đặt, phân quyền sử dụng hệ thống Quỹ hưu trí sẽ được VSDC thực hiện sau khi NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT đáp ứng đầy đủ các máy móc, thiết bị đạt tiêu chí theo yêu cầu của VSDC. 

d. Chỉ những cán bộ của NHGS, NHLK, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ, ĐLHT đã đăng ký với DNQLQ và được DNQLQ thông báo cho VSDC mới được VSDC cài đặt và phân quyền truy cập hệ thống Quỹ hưu trí. 

Điều 8. Thay đổi Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân từ đơn vị khác sang VSDC 

1. DNQLQ muốn thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân từ các tổ chức cung cấp dịch vụ khác sang VSDC sẽ gửi văn bản đề nghị tới VSDC về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân kèm theo các thông tin về chương trình hưu trí và các Quỹ hưu trí thuộc chương trình. Trình tự việc ký kết Hợp đồng và kết nối hệ thống thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 6, Điều 7 Hướng dẫn này. 

2. Sau khi Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết, DNQLQ sẽ chuyển cho VSDC hồ sơ chi tiết về thông tin về ĐLHT, NHLK, NHGS, Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ và thông tin sở hữu của người tham gia quỹ. Chi tiết các tài liệu trong hồ sơ được quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân hai bên ký kết. 

3. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ DNQLQ, VSDC sẽ hoàn thành việc cập nhật thông tin sở hữu của người tham gia quỹ từ Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân khác sang VSDC căn cứ theo quy định tại Hợp đồng mà VSDC ký với từng quỹ, đồng thời gửi công văn thông báo đến DNQLQ và ĐLHT có liên quan xác nhận hoàn thành việc cập nhật nêu trên. 

4. Kể từ ngày làm việc liền sau ngày VSDC cập nhật, DNQLQ có thể thực hiện việc giao dịch bình thường

Điều 9. Mở, đóng tài khoản hưu trí cá nhân và cung cấp báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân 

1. Mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân 

1.1. Việc mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân trên hệ thống Quỹ hưu trí của VSDC do ĐLHT thực hiện. 

1.2. Người tham gia quỹ là cá nhân tham gia trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký mở/đóng tài khoản hưu trí cá nhân cho các ĐLHT. 

1.3. Người tham gia quỹ là người lao động sẽ thông qua người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký mở/đóng tài khoản tài khoản hưu trí cá nhân cho các ĐLHT. 

1.4. ĐLHT có trách nhiệm kiểm tra thông tin người tham gia quỹ để đảm bảo đúng theo quy định của Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ. 

1.5. Các thông tin để nhận dạng các tài khoản của cùng một người tham gia quỹ là họ tên và số đăng ký sở hữu. 

1.6. Việc đóng tài khoản được thực hiện trong một số trường hợp sau: 

Do người tham gia quỹ yêu cầu khi trên tài khoản giao dịch không còn chứng chỉ quỹ; 

Do DNQLQ yêu cầu khi tài khoản của người tham gia quỹ không có số dư trong một thời gian nhất định, theo quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ. 

1.7. Thông tin đề nghị mở, đóng tài khoản của người tham gia quỹ được ĐLHT chuyển cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống Quỹ hưu trí. Sau khi hoàn tất việc mở/đóng tài khoản, VSDC sẽ gửi Thông báo xác nhận về việc đã mở/đóng tài khoản cho người tham gia quỹ dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống Quỹ hưu trí để ĐLHT thông báo lại cho người tham gia quỹ. 

2. Trình tự, thủ tục mở, đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ hưu trí cho người tham gia quỹ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân được ký kết giữa VSDC và DNQLQ. 

3. Cung cấp báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân 

3.1. Báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân hàng tháng sẽ được lập và gửi cho người tham gia quỹ thông qua trang web nhà đầu tư do VSDC cung cấp; Người tham gia quỹ có thể truy cập vào tiện ích này để thực hiện tra cứu báo cáo giá trị tài khoản hưu trí cá nhân. 

3.2. Các thông tin chính trên báo cáo bao gồm: Số tiền đóng góp, giá trị tích lũy, lãi trong kỳ… 

3.3. Giá trị CCQ nắm giữ trên tài khoản hưu trí cá nhân được xác định theo NAV/CCQ cập nhật của quỹ hưu trí tương ứng. 

Điều 10. Nguyên tắc cấp số hiệu ĐLHT và số hiệu tài khoản hưu trí cá nhân 

1. Đối với các ĐLHT đang là Đại lý phân phối của hệ thống Đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở của VSDC: sẽ sử dụng ngay số hiệu Đại lý phân phối là số hiệu ĐLHT. 

2. Đối với các ĐLHT chưa phải là Đại lý phân phối : VSDC sẽ cấp số hiệu ĐLHT mới gồm 03 ký tự. 

3. Tài khoản hưu trí cá nhân do VSDC cấp gồm 10 ký tự theo nguyên tắc sau: 

XXX.X.XXXXXX 

Ø 3 ký tự đầu: Số hiệu ĐLHT do VSDC cấp 

Ø 1 ký tự tiếp theo: H 

Ø 6 ký tự cuối: Ký tự số hoặc chữ do ĐLHT lựa chọn. 

Điều 11. Lập và quản lý sổ đăng ký người tham gia quỹ (Sổ chính) 

1. VSDC lập sổ chính để theo dõi, quản lý chứng chỉ quỹ hưu trí dưới hình thức ghi sổ. DNQLQ không phải phát hành chứng chỉ vật chất (Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ) để xác nhận sở hữu của người tham gia quỹ. 

2. Sổ chính do VSDC lập và quản lý dưới dạng chứng từ điện tử bao gồm các thông tin chính sau: 

a. Thông tin về quỹ bao gồm: Tên đầy đủ của quỹ, tên, địa chỉ trụ sở chính của DNQLQ, của NHLK, của NHGS, của ĐLHT và của Tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán quỹ. 

b. Thông tin về người tham gia quỹ bao gồm: 

- Thông tin về họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (đối với cá nhân trong nước), mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với cá nhân nước ngoài), địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email… (nếu có); 

- Thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu. 

Điều 12. Giao dịch chứng chỉ quỹ hưu trí 

1. Số lượng chứng chỉ quỹ người tham gia quỹ sở hữu hoặc giao dịch có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ 2 sau dấu phẩy. 

2. ĐLHT có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ và nhập lệnh giao dịch của người tham gia quỹ bao gồm lệnh đóng góp, lệnh chi trả (trước hạn, đến hạn), lệnh hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh, lệnh chuyển đổi phần đóng góp của NSDLĐ cho người lao động vào hệ thống Quỹ hưu trí của VSDC thông qua cổng giao tiếp điện tử theo quy định tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ. 

3. Việc ghi nhận giao dịch, phân bổ, thu hồi chứng chỉ quỹ do đóng góp, chi trả, chuyển đổi được VSDC thực hiện thông qua bút toán ghi sổ hạch toán tăng giảm trên tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ. 

Điều 13. Điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ 

1. Việc điều chỉnh thông tin người tham gia quỹ thực hiện trong các trường hợp sau: 

a. Người tham gia quỹ đề nghị điều chỉnh thông tin đã đăng ký; 

b. ĐLHT nhập sai thông tin người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ hưu trí. 

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin: 

a. Trường hợp điều chỉnh thông tin đã đăng ký, người tham gia quỹ gửi hồ sơ đề nghị lên ĐLHT kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo Hướng dẫn này và quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ. 

b. Trường hợp ĐLHT nhập sai thông tin người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ hưu trí, hồ sơ bao gồm: 

Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin của ĐLHT; 

Bản sao hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hưu trí của người tham gia quỹ có đóng dấu treo của ĐLHT; 

Các tài liệu liên quan khác (nếu cần thiết). 

3. Thực hiện điều chỉnh thông tin trên hệ thống Quỹ hưu trí: 

ĐLHT thực hiện nhập giao dịch điều chỉnh thông tin có đính kèm hồ sơ (dưới dạng file dữ liệu) trên hệ thống Quỹ hưu trí. Trong vòng hai (02) ngày làm việc sau khi ĐLHT thực hiện giao dịch điều chỉnh thông tin trên hệ thống, VSDC sẽ xác nhận/từ chối xác nhận đề nghị điều chỉnh thông tin cho người tham gia quỹ trên hệ thống Quỹ hưu trí. Trường hợp từ chối xác nhận, VSDC nêu rõ lý do để ĐLHT thông báo cho người tham gia quỹ hoàn tất hồ sơ và/hoặc nhập lại giao dịch nếu cần thiết. 

Điều 14. Cung cấp danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ theo yêu cầu 

1. Việc cung cấp Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ được VSDC thực hiện căn cứ vào văn bản đề nghị của DNQLQ. DNQLQ chịu trách nhiệm công bố thông tin thực hiện quyền ra thị trường và các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cung cấp Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ thực hiện theo quy định tại Hợp đồng giữa VSDC và DNQLQ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSDC để phối hợp, giải quyết. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn này do Tổng Giám đốc VSDC quyết định. 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.