Open navigation

Công văn 4423/TCHQ-PC ngày 24/08/2023 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4423/TCHQ-PC

V/v áp dụng văn bản QPPL để xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời Công văn số 1430/HQLC-KTSTQ ngày 14/8/2023 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc xin ý kiến hướng xử lý đối với Công ty TNHH dệt trang trí Thượng Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới;

- Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định cụ thể về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, trong đó, đối với vi phạm hành chính về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm;

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan đối với nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại Công văn số 1430/HQLC-KTSTQ, thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, xem xét về thời hiệu, việc áp dụng văn bản đối với hồ sơ vụ việc cụ thể và xử lý theo thẩm quyền./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Việt Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.