Open navigation

Công văn 4835/VPCP-DMDN ngày 30/06/2023 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và đề xuất tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/VPCP-DMDN

V/v báo cáo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và một số đề xuất, tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính (Ban IV) tại công văn số 09/Ban IV ngày 25 tháng 5 năm 2023 về kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và một số đề xuất, tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu ý kiến của Ban IV tại báo cáo số 09/Ban IV ngày 25 tháng 5 năm 2023 nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai chuỗi các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó lưu ý các vấn đề: về tiếp cận vốn vay, thuế, phí, lệ phí, cải cách thủ tục hành chính…

2. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Ban IV tại Báo cáo số 09/Ban IV ngày 25 tháng 5 năm 2023 nêu trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan nêu trên biết, phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban IV;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.