Open navigation

Công văn 61175/CTHN-TTHT ngày 21/08/2023 Thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng của người lao động

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61175/CTHN-TTHT

V/v thuế TNCN từ việc trúng thưởng của người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam
(Địa chỉ: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Lm, TP Hà Nội;
MST: 0106045931)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 41/2023/CV-SAHN ngày 26/7/2023 của Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về việc thuế TNCN từ việc trúng thưởng của nhân viên. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 do Quốc hội ban hành.

+ Tại Điều 90 quy định về tiền lương:

“Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

…”

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại khoản 6 Điều 2 quy định về các khoản thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

...đ) Trúng thưởng, trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.”

+ Tại Điều 15 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

“Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhp tính thuế từ trúng thưởng; là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người np thuế nhn được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuc vào số lần nhn tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

...d) Đi với trúng thưởng từ các trò chơi, cuc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá tr tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vưt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhn được chưa trừ bất cứ mt khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đi với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhp tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

+ Tại điểm g khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khu trừ thuế là việc tổ chức, cá nn trả thu nhập thực hiện tính trừ s thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

g. Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lao động nhận được khoản thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật do tham gia các cuộc thi có thưởng của Công ty tổ chức thi khoản thu nhập này không được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của Bộ Luật Lao động mà được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính. Nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng, số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.