Open navigation

Công văn 69625/CTHN-TTHT ngày 27/09/2023 Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có mã số thuế đã chuyển trạng thái thành người nộp thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69625/CTHN-TTHT

V/v đăng ký GTGC cho NPT có MST đã chuyển trạng thái thành NNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife
(Đ/c: Tầng 3A, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0106615959)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 12/CV-BML ngày 24/8/2023 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife (sau đây gọi là tắt là Công ty) vướng mắc về chính sách đăng ký người phụ thuộc cho người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

...d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp con của người lao động đang theo học tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được xác định là người phụ thuộc để người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại tiết d.1.3 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người lao động chưa làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc thì được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đáp ứng đủ điều kiện xác định là người phụ thuộc nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2). 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.