Open navigation

Công văn 2897/TCHQ-GSQL ngày 12/06/2023 Quản lý hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/TCHQ-GSQL

V/v quản lý hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 925/HQĐNg-GSQL ngày 1/6/2023 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc gửi bổ sung công văn số 379/HQĐNg-GSQL ngày 14/3/2023 về việc quản lý hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế chưa yêu cầu doanh nghiệp phải phân biệt hàng hóa đưa vào để bán hay sử dụng là hàng mẫu, hàng thử.

Đối với hàng hóa đã đưa vào cửa hàng miễn thuế, trong quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xác định là hàng mẫu, hàng dùng thử thì thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế bắt đầu thực hiện quản lý theo dõi riêng đối với hàng hóa này và phải ghi nhận tại Báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.