Open navigation

Công văn 8710/VPCP-KTTH ngày 07/11/2023 Kế hoạch xuất khẩu than

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8710/VPCP-KTTH

V/v kế hoạch xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 6408/BCT-DKT ngày 18 tháng 9 năm 2023 về kế hoạch xuất khẩu than, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công Thương bổ sung ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp...) và tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nội dung trình; trong đó cần làm rõ sự cần thiết, căn cứ về thẩm quyền, cơ sở pháp lý, thực tiễn của nội dung kiến nghị, đề xuất; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP;
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: CN, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.