Open navigation

Quyết định 1311/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 Điều chỉnh nội dung tại Quyết định 1526_QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 tầm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1526/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
 QUY HOẠCH VÙNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8875/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Thành phần Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

a) Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

b) Thành viên Hội đồng thẩm định:

- Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ủy ban Dân tộc.

- Các chuyên gia với tư cách là Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định: danh sách các Ủy viên phản biện đối với quy hoạch của từng vùng được xác định tại Phụ lục kèm theo.”.

2. Điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định:

a) Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ và tự giải thể sau khi quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh ChínhPHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA VỚI TƯ CÁCH LÀ ỦY VIÊN PHẢN BIỆN TRONG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH VÙNG
 THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Chuyên gia

I

Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1

Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913923306, Địa chỉ: Số nhà 84 Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

2

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trung Lương - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 0904364979, Địa chỉ: Số nhà 109 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

3

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Trần Trọng Hanh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại: 0913235818, Địa chỉ: Số nhà 159 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

4

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Chinh - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Điện thoại: 0913307559, Địa chỉ: Phòng 207, số 23, ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

5

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913270672, Địa chỉ: Phòng 1704 Tòa FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

6

Tiến sỹ Nguyễn Bá Ân - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Điện thoại: 0989971719, Địa chỉ: Phòng 2912A Tòa R2 Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

II

Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1

Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913923306, Địa chỉ: Số nhà 84 Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

2

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Xuân Cơ - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

3

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Điện thoại: 0904106137, Địa chỉ: Tầng 11 - 12, 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

4

Tiến sỹ Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Điện thoại: 0903212208, Địa chỉ: Số nhà 62 phố Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội

5

Tiến sỹ Dương Đình Giám - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương

Điện thoại: 0903444948, Địa chỉ: Tòa nhà R1, Khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

6

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Điện thoại: 0903422718, Địa chỉ: Tòa nhà Cung Trí Thức Hà Nội, Tầng 6, Số 1 Tôn Thất Thuyết- Hà Nội

III

Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tỉnh - Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913232955, Địa chỉ: Viện Quy hoạch thủy lợi, 162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và An toàn đáp, hồ chứa nước)

2

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thục - Phó Chủ tịch Ủy ban Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 23/62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

3

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hồi - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn Đại dương toàn cầu

Địa chỉ: Địa chỉ: Nguyệt Quế 12-50, Vinhomes Riverside, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

4

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trung Lương - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 0904364979, Địa chỉ: Số nhà 109 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

5

Tiến sỹ Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia

Địa chỉ: 0903803712, Địa chỉ: Tháp 2-15-02 Chung cư Estella heights số 88/2 đường Song Hành, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Tiến sỹ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners

Điện thoại: 0909400833, Địa chỉ: 197/1B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

IV

Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1

Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913923306, Địa chỉ: Số nhà 84 Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội.

2

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Trần Trọng Hanh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại: 0913235818, Địa chỉ: Số nhà 159 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

3

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 0912215478, Địa chỉ: Số nhà 5 dãy B6 ngõ 7, phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

4

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thanh Ca - Đại học Tài nguyên và Môi trường, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Điện thoại: 0913212455, Địa chỉ: Số 8B Ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

5

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Điện thoại: 0904106137, Địa chỉ: Tầng 11 - 12, 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

6

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913270672, Địa chỉ: Phòng 1704 Tòa FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

V

Ủy viên phản biện trong Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tỉnh - Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0913232955, Địa chỉ: Viện Quy hoạch thủy lợi, 162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và An toàn đáp, hồ chứa nước)

2

Giáo sư, Tiến sỹ Võ Chí Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Trắc Địa - Bản đồ - Viễn Thám Việt Nam

Điện thoại: 0913009239, Địa chỉ: Số 17, ngõ 79 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

3

Tiến sỹ Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Điện thoại: 0903212208, Địa chỉ: Số nhà 62 phố Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội

4

Tiến sỹ Nguyễn Bá Ân - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Điện thoại: 0989971719, Địa chỉ: Phòng 2912A Tòa R2 Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

5

Tiến sỹ Dương Đình Giám - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương

Điện thoại: 0903444948, Địa chỉ: Tòa nhà R1, Khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

6

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Điện thoại: 0903422718, Địa chỉ: Tòa nhà Cung Trí Thức Hà Nội, Tầng 6, số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.