Open navigation

Công văn 7494/BCT-DKT ngày 27/10/2023 Bổ sung nhiệm vụ giải pháp của dự thảo Nghị quyết về chuyên đề giám sát

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7494/BCT-DKT

V/v bổ sung nhiệm vụ, giải pháp của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyên đề giám sát

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Văn bản số 423/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, Bộ Công Thương kính đề nghị Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” nghiên cứu, xem xét bổ sung nội dung phần nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay trong giai đoạn đến năm 2025 của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”. Cụ thể như sau:

- Nội dung đề xuất bổ sung: “Giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn”.

- Lý do đề xuất: Triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các Báo cáo số 105/BC-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2023, số 158/BC-BCT ngày 13 tháng 9 năm 2023, số 180/BC-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2023, số 187/BC-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2023, số 188/BC-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2023. Theo đó, việc nghiên cứu xây dựng cơ chế DPPA là phù hợp với các quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Điện lực, đồng thời, cũng phù hợp với các chủ trương, chính sách mới cho phát triển năng lượng tái tạo của Đảng và Chính phủ như: (i) Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; (ii) Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW. Để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai cơ chế DPPA, đồng thời, đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành đối với hoạt động này, cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn các đơn vị liên quan thực triển khai cơ chế DPPA tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Công Thương kính báo cáo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân;
- Cục ĐTĐL;
 - Lưu: VT, DKT.

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Diên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.