Open navigation

Công văn 2607/HQTPHCM-GSQL ngày 08/09/2023 Kiểm tra chất lượng nhà nước đối với mặt hàng Container rỗng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/HQTPHCM-GSQL

V/v kiểm tra chất lượng nhà nước đối với mặt hàng Container rỗng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH xe hơi thể thao Uy Tín

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 01/PRES-CV đề ngày 28/08/2023 của Công ty TNHH xe hơi thể thao Uy Tín, MST: 0304806560 về việc kiểm tra chất lượng nhà nước đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu là Container rỗng. Về nội dung này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, thì mặt hàng Container được quy định tại điểm 44 mục VII Phụ lục II Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT;

Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 quy định về nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT quy đnh sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này phải được đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sn phẩm, hàng hóa.

Đề nghị Công ty TNHH xe hơi thể thao Uy Tín nghiên cứu các quy định nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc hoặc chưa rõ thì liên hệ Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Công ty TNHH xe hơi thể thao Uy Tín được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục trư
ng (để báo cáo);
 - Các phó Cục trưởng (
để báo cáo);
 - Lưu: VT, GSQL. Linh (02b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.