Open navigation

Công văn 8205/VPCP-DMDN ngày 20/10/2023 Kiến nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Anh Hà Nội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8205/VPCP-DMDN

V/v kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội về việc không nhập khẩu được gang thép phế liệu sản xuất hàng xuất khẩu (sao gửi kèm theo).

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Công Thương để xem xét, xử lý và trả lời Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; cập nhật tình hình, kết quả xử lý trên Hệ thống phản ánh kiến nghị tại địa chỉ: http://pakn.dichvucong.gov.vn và đồng gửi Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp trước ngày 03 tháng 11 năm 2023./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- VCCI (bản sao kiến nghị);
- Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội (143 ngõ 663 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.