Open navigation

Công văn 455/TB-VPCP ngày 05/11/2023 Kết luận của Tổ Công tác chỉ đạo rà soát tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án giải quyết ngập

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT,
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN
GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ Công tác chỉ đạo rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - sau đây gọi chung là Dự án đã chủ trì buổi làm việc của Tổ Công tác với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án, tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ Công tác là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, đại diện các Bộ: Công an, Tư pháp; về phía Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Tổ phó Tổ Công tác), Bùi Xuân Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan của Thành phố.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và ý kiến của các thành viên Tổ công tác thuộc các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, ý kiến của đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ phó Tổ Công tác), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ Công tác thay mặt Tổ Công tác kết luận như sau:

1. Đây là Dự án quan trọng, cấp thiết của Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện Dự án. Tuy nhiên, thời gian qua việc triển khai thực hiện Dự án rất chậm, cần có giải pháp kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy thực hiện Dự án, sớm thi công hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Liên quan đến pháp lý, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu 02 phương án:

- Phương án 1: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng Điều 2 của Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ để chủ động giải quyết những vướng mắc của Dự án theo thẩm quyền. Nếu vẫn còn vướng mắc thì báo cáo rõ, cụ thể vướng ở điểm nào và đề xuất giải pháp.

- Phương án 2: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thường trực Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu điều khoản chuyển tiếp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc của Dự án trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư Dự án, hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo đúng quy định.

3. Vướng mắc về nguồn vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố có chủ trương giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ để tiếp tục thực hiện Dự án vì việc này thuộc thẩm quyền của Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến của Tổ Công tác và khẩn trương thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021, kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2023, báo cáo Tổ Công tác trong tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Thành viên Tổ Công tác;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, NN&PTNT, TNMT, XD, CA, QP, TTTT;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, CN;
 - Lưu: VT, NN (02). Tuynh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.