Open navigation

Công văn 8565/VPCP-NN ngày 02/02/2023 Thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện đề án theo Nghị quyết 09_NQ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8565/VPCP-NN

V/v thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện các đề án theo NQ số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Về thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện các đề án theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Tờ trình số 362/TTr-LMHTXVN ngày 25 tháng 4 năm 2023); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7805/BKHĐT-KTHT ngày 20 tháng 9 năm 2023); ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 9548/BTC-TCDN ngày 14 tháng 9 năm 2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

1. Khẩn trương triển khai xây dựng và phê duyệt 03 đề án được giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, bao gồm: (i) Đề án Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2030, thời gian trình năm 2023; (ii) Đề án thành lập hoặc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Trung ương và địa phương), thời gian trình năm 2023; (iii) Đề án thí điểm về thành lập và hoạt động của Liên đoàn hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian trình năm 2023 - 2024.

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt 03 đề án nêu trên. Trong đó, đối với từng nhiệm vụ, dự án thuộc các đề án cần làm rõ nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn khác) và làm rõ về nhiệm vụ chi (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển). Việc bố trí kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai các đề án thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Việc bố trí kinh phí cho các bộ, ngành liên quan thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Các bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: QHĐP, KTTH, CN, PL;
 - Lưu: VT, NN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.