Open navigation

Công văn 8759/VPCP-QHĐP ngày 08/11/2023 Xử lý kiến nghị của Đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8759/VPCP-QHĐP

V/v xử lý kiến nghị của Đoàn ĐBQH TPHCM

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 522/ĐĐBQH-VP chuyển các kiến nghị về kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bản chụp Công văn gửi kèm theo). Về các kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát tổng hợp chung và đề xuất các giải pháp đối với các địa phương có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quốc gia, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2024.

2. Về kiến nghị ban hành Nghị định quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử: giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý IV năm 2023 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5657/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 7 năm 2023.

3. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục tiếp nhận viện trợ.

4. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế Thành phố: giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xem xét xử lý kiến nghị và có văn bản trả lời tới Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

5. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh:

a) Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang và Bến Tre để điều phối, thực hiện cam kết khối lượng cụ thể tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn các tỉnh phục vụ dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh thống nhất phương án đầu tư đồng bộ hệ thống ITS, ETC, trạm cân tự động cho các Dự án thành phần thuộc Dự án đường Vành đai 3 và các dự án liên quan.

6. Về hướng dẫn xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này, hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2024.

7. Về đẩy nhanh tiến độ Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021: Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25 tháng 11 năm 2023.

8. Về việc đề xuất các nước đã tham gia các Hiệp định cấp C/O điện tử nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp: giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- ĐĐBQH TP Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý/Thư ký của TTgCP, các PTTg, các Vụ: CN, KTTH, NN, QHQT, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.