Open navigation

Công văn 191/TB-VPCP ngày 23/05/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về chính sách quản lý xe ô tô nhập khẩu tạm nhập khẩu không

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ XE Ô TÔ NHẬP KHẨU,
 TẠM NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ, cơ quan liên quan về chính sách quản lý xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Công Thương, Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và ý kiến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp tại cuộc họp: Giao Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách quản lý xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trục lợi, vi phạm pháp luật; báo cáo Chính phủ trong Quý III năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: CN, PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH. TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.