Open navigation

Công văn 233/TB-VPCP ngày 20/06/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TÂN TRANG THEO HIỆP ĐỊNH
 ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ, cơ quan liên quan về hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ tại cuộc họp, Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 6 năm 2023, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người dân, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý của nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: CT, GTVT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: CN, PL, TH;
 - Lưu: VT, KTTH. TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.