Open navigation

Công văn 3718/TCHQ-GSQL ngày 17/07/2023 Trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên V5

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/TCHQ-GSQL

V/v trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sn trên V5

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1864/HQQN-GSQL ngày 07/6/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mc thủ tục trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên Hệ thống eCustomsV5, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trừ lùi văn bản cho phép xuất khẩu khoáng sản tồn kho, khoáng sản cá biệt trên Hệ thống

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và sẽ nghiên cứu, bổ sung chức năng liên quan đến việc điều chỉnh lượng (điều chỉnh tăng hoặc giảm lượng còn lại) trên giấy phép xuất khẩu, nhập khu trong trường hợp thông tin về lượng có thay đổi theo Kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hoặc phiếu cân hàng của cảng (đối với hàng rời, hàng xá) hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

2. Trừ lùi giấy phép trên Hệ thống eCustomsV5 trong trường hợp doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép là doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu

Việc trừ lùi giấy phép trên Hệ thống eCustomsV5 trong trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2903/TCHQ-GSQL ngày 05/5/2020 của Tổng cục Hải quan. Đối với trường hợp Giấy phép nhập khẩu số 2216/BCT-DKT ngày 17/4/2023 cấp cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã được thực hiện trừ lùi một phân trên Hệ thống eCustomsV5, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khóa Giấy phép này và không cho phép thực hiện trừ lùi đối với các lô hàng xuất khẩu tiếp theo trên Hệ thống (thông tin về số lượng hàng hóa còn lại đính kèm tại Phụ lục).

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ số lượng còn lại nêu trên liên h với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khu lô hàng đầu tiên của lượng hàng còn lại đ cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.

3. Liên quan thực hiện nội dung điểm 2.2 công văn số 1977/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá vôi

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và sẽ có hướng dẫn xử lý cụ thể sau khi đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá, tổng kết quả trình thực hiện điểm 2.2 công văn số 1977/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn ThọPHỤ LỤC

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRỪ LÙI GIẤY PHÉP TRÊN HỆ THỐNG V5
(Kèm theo công văn số 3718/TCHQ-GSQL ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục Hải quan)

Thông tin giấy phép 2216/BCT-DKT ngày 17/04/2023

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.