Open navigation

Công văn 6359/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2023 Triển khai Phiên họp của Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (SCAROO_CCA)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6359/TCHQ-GSQL

V/v triển khai phiên họp SCAROO-43

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Triển khai kết quả Phiên họp của Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (SCAROO/CCA) lần thứ 43, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Cập nhật trang thông tin điện tử tra cứu tính xác thực C/O mẫu D của các nước 

Tại phiên hợp, các nước đã cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D, cụ thể như sau:

- Campuchia: https://co.moc.gov.kh/Verify/Index

- Indonesia: https://ska.kemendag.go.id/verification-coo

- Malaysia: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/dnex_app

- Myanmar: https://verificationco.myanmartradenet.com

- Singapore: https://www.ntp-ics.gov.sg/vp/

- Thái Lan: https://verify.dft.go.th.

Hiện nay, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể sử dụng mã QR được in trên C/O mẫu D bản giấy và C/O mẫu D điện tử do cơ quan có thẩm quyền của Indonesia, Việt Nam cấp để xác thực thông tin.

Các nước Lào, Philippines và Brunei chưa xây dựng trang thông tin điện tử để xác thực chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Trường hợp việc sử dụng các trang thông tin điện tử nêu trên phát sinh vướng mắc, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để hướng dẫn xử lý.

2. Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR), Danh mục hàng dệt may, Danh mục hàng công nghệ thông tin theo HS 2022

Đến nay, các nước đã áp dụng các danh mục nêu trên theo HS 2022, cụ thể như sau: Brunei áp dụng từ ngày 01/6/2023; Myanmar áp dụng từ ngày 01/8/2023; các nước còn lại áp dụng từ ngày 01/4/2023.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi;
- Tổng cục trưởng;
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.