Open navigation

Công văn 85779/CTHN-TTHT ngày 05/12/2023 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người đã chết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85779/CTHN-TTHT

V/v quyết toán thuế TNCN cho người đã chết

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
(Địa chỉ: 15A Đường 12, KP2, Phường Linh Chiểu, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số của độc giả Nguyễn Thị Ngọc Dung (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về quyết toán thuế TNCN cho người đã chết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 69 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự:

“Điều 69. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên b là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết do người được thừa kế thực hiện trong phần tài sản của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết để lại hoặc phần tài sản người thừa kế được chia tại thời điểm nhận thừa kế. Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, ngưi bị Tòa án tuyên b là đã chết thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.”

- Căn cứ khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

...8. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:

...b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhp từ tiền lương, tiền công tại mt nơi hoc nhiều nơi nhưng ti thời điểm quyết toán không làm việc ti tổ chức, cá nhân trả thu nhp nào thì nơi np hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tại thời điểm quyết toán thuế TNCN người lao động đã chết và Công ty đã cấp chứng từ khấu trừ TNCN thì người thừa kế hợp pháp của người lao động đã chết nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN về cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú theo quy định tại tiết b.2 điểm b khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Độc giả Nguyễn Thị Ngọc Dung được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng HKDCN;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.