Open navigation

Công văn 8959/BCT-CN ngày 15/12/2023 Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8959/BCT-CN

V/v nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
(Số 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội)

Thực hiện Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; căn cứ Quyết định số 59/2002/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về ban hành định mức thuốc lá nguyên liệu và giấy cuốn để sản xuất sản phẩm thuốc lá;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long tại Đơn đề nghị số 961/ĐĐN-TLTL ngày 21 tháng 9 năm 2023 và hồ sơ kèm theo về đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước năm 2023, Bộ Công Thương phân giao chỉ tiêu nhập khẩu bổ sung nguyên liệu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước năm 2023 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long như sau:

Số lượng nguyên liệu sợi thuốc lá: 23,8 tấn.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

- Sử dụng lượng nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu đúng mục đích, báo cáo Bộ Công Thương tình hình sản xuất sản phẩm thuốc lá, việc nhập khẩu và sử dụng các mặt hàng trên của Công ty năm 2023.

- Kế hoạch nhập khẩu này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Các nội dung khác nêu tại Công văn số 1508/BCT-CN ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ Công Thương không thay đổi và là bộ phận không tách rời của Công văn này./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Xuất nhập khẩu;
 - Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.