Open navigation

Công văn 6096/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2023 Gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa dự hội chợ triển lãm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6096/TCHQ-GSQL

V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời công văn số 9636/BKHCN-TTĐMST ngày 17/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ gia hạn thời gian tạm nhập, tái xuất thiết bị của SpaceX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Luật Thương mại, điểm a Khoản 4 Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2023, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì hàng hóa tạm nhập để tham dự hội chợ, triển lãm phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm.

Luật Thương mại không có quy định về việc gia hạn thời hạn tạm nhập hàng hóa sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm để sử dụng cho mục đích tạm nhập khác. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với Bộ Công Thương để được xem xét theo theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.