Open navigation

Công văn 9816/VPCP-QHĐP ngày 15/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9816/VPCP-QHĐP

V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1. Ngày 12 tháng 6 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02- NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức hoạt động, đảm bảo chất lượng năng lực, trình độ, đời sống người lao động và cán bộ công đoàn; tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan, chính quyền các cấp với công đoàn; sửa đổi, hoàn thiện và tổ chức tốt việc thi hành pháp luật.

2. Tại Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có văn bản đánh giá tình hình thực hiện: (1) công tác xây dựng cơ chế, chính sách phát luật liên quan đến hoạt động Công đoàn Việt Nam (theo nội dung tại Nghị quyết số 02-NQ/TW); (2) nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm 2023 (kết quả thực hiện trong năm 2023).

Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2024 (bản điện tử file.doc xin gửi tới email: caonhatquang@chinhphu.vn; điện thoại: 0903.286.631) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TLĐLĐVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, NN;
 - Lưu: VT, QHĐP (2b) NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.