Open navigation

Công văn 9923/VPCP-KTTH ngày 20/12/2023 Chuẩn bị nội dung góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phương hướng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9923/VPCP-KTTH

V/v chuẩn bị nội dung góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để sớm hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, bảo đảm chất lượng phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương vào ngày 05 tháng 01 năm 2024, căn cứ nội dung thảo luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, khẩn trương chuẩn bị ngắn gọn, không quá 01 trang A4 các nội dung sau: (i) thành tích nổi bật, hạn chế yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực năm 2023, bảo đảm khách quan, rõ ràng, có số liệu chứng minh thuyết phục; (ii) dự báo bối cảnh tình hình năm 2024, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện để tạo đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025 theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trong ngày 20 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
 - Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.