Open navigation

Công văn 5818/TCT-KK ngày 20/12/2023 Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp tuyên bố phá sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5818/TCT-KK

V/v xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1197/CTSTR-KK ngày 09/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc xin ý kiến xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định quyền hạn của cơ quan quản lý thuế;

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 72 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 quy định các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế nêu tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Căn cứ các quy định pháp lý nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty) chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi phá sản không thuộc trường hợp không phải kiểm tra quyết toán thuế theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Do đó, để xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Công ty đúng quy định, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng sử dụng hồ sơ, tài liệu của Công ty Cổ phần chế biến Thực phẩm Phương Nam để thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, Vụ PC, Cục TTKT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI
VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.