Open navigation

Công văn 5866/TCT-KK ngày 22/12/2023 Kê khai bổ sung sau khi có đề nghị của cơ quan công an điều tra

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5866/TCT-KK

V/v kê khai bổ sung sau khi có đề nghị của cơ quan công an điều tra

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2200/CTGLA-TTKT2 ngày 15/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi có văn bản đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12, Điều 20 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5, Điều 36 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019;

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3, Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung công văn của Cục Thuế tỉnh Gia Lai thì:

Trường hợp Cục Thuế tỉnh Gia Lai nhận được văn bản của cơ quan điều tra đề nghị chưa giải quyết kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng hóa đơn đầu vào của Công ty TNHH Thảo Queen, Cục Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng hóa đơn đầu vào của Công ty TNHH Thảo Queen và cập nhật vào ứng dụng TMS để thực hiện tạm thời ngăn chặn việc kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với hóa đơn đầu vào của Công ty TNHH Thảo Queen của các doanh nghiệp này.

Liên quan đến việc “chặn” tờ khai theo đề nghị của cơ quan điều tra, ngày 18/7/2023, Tổng cục Thuế (Cục CNTT) đã có Thông báo nâng cấp ứng dụng TMS phiên bản 6.25 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu và thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Mai Sơn (để báo cáo);
- Cục thuế các tỉnh/thành phố (để biết)
- Các Vụ/Cục: PC, CS, TTKT, DNL;
 - Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.