Open navigation

Công văn 4490/BHXH-TCCB ngày 27/12/2023 Thực hiện quy định về đánh giá xếp loại công chức viên chức năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4490/BHXH-TCCB

V/v thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 24/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm ngành BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020.

Thực hiện Quyết định số 1686/QĐ-BHXH, các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản nghiêm túc triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại năm 2023 theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện một số đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, thành phố chưa nắm rõ và chưa thực hiện đúng các quy định của Quyết định số 1686/QĐ-BHXH. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc đánh giá, xếp loại hằng năm như sau:

1. Về việc xây dựng tiêu chí và quyết định đơn vị có thành tích nổi trội:

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xây dựng tiêu chí và quyết định phòng nghiệp vụ và tương đương, BHXH cấp huyện là đơn vị có thành tích nổi trội theo tỷ lệ quy định, trong đó phải bảo đảm tiêu chí bắt buộc là đơn vị được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm đánh giá theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1686/QĐ-BHXH: Điều 14b. Tiêu chí đơn vị có thành tích nổi trội.

2. Về tỷ lệ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm:

Theo quy định mới của Ngành về áp dụng tỷ lệ công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại các đơn vị có thành tích nổi trội (70%) theo cấp đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh và cấp phòng nghiệp vụ, BHXH huyện: tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại toàn đơn vị trực thuộc hoặc BHXH cấp tỉnh sẽ cao hơn tỷ lệ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng (20%).

3. Việc áp dụng tỷ lệ và lựa chọn công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại phòng nghiệp vụ, BHXH huyện được quyết định là đơn vị có thành tích nổi trội và các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện trực thuộc còn lại phải bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch.

Do vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn nêu trên và các quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của Nhà nước và của Ngành tại Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị, Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020, Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ, Quyết định số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020 và Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 24/11/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- VP HĐQL, VP BCSĐ;
 - Lưu: VT, TCCB(2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.