Open navigation

Công văn 28788/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 18/12/2023 Báo cáo tình hình tai nạn lao động công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28788/SLĐTBXH-VLATLĐ

Về báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Quận, Huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất-công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao;
 - Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Trung ương, Thành phố.

Căn cứ Điều 36, Điều 81 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Thực hiện quy định về công tác thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động (gọi tắt là cơ sở sử dụng lao động) có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kỳ báo cáo năm 2023 như sau:

1. Đối với báo cáo tình hình tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động:

- Nội dung báo cáo tình hình tai nạn lao động quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định;

- Nội dung báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 81 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

- Hình thức tiếp nhận báo cáo: Doanh nghiệp, Cơ sở sử dụng lao động đăng nhập Phần mềm quản lý thông tin tạo lập cơ sở dữ liệu an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (https://atld-sldtbxh.tphcm.gov.vn) để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (đính kèm tài liệu hướng dẫn)

- Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2024.

2. Đối với báo cáo tình hình tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động:

- Nội dung báo cáo tình hình tai nạn lao động liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định;

- Hình thức tiếp nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân Phường, Xã, Thị trấn; Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức đăng nhập Phần mềm quản lý thông tin tạo lập cơ sở dữ liệu an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (https://atld-sldtbxh.tphcm.gov.vn) để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2023 đối với các vụ tai nạn lao động liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (đính kèm tài liệu hướng dẫn)

- Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức; Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất - công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao; Giám đốc các Tổng Công ty triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý để biết và thực hiện các báo cáo theo hướng dẫn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH, Cục ATLĐ;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để đăng website);
- Thanh tra Sở (để hướng dẫn);
 - Lưu: VT, P.VL-ATLĐ (H.Nh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Lượng Thị Tới

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.