Open navigation

Công văn 4398/KH-BHXH ngày 22/12/2023 Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 AN SINH XÃ HỘI QUỐC GIA” GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tăng cường thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 11/8/2023 của BHXH Việt Nam Ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam;

Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua (PTTĐ) với chủ đề: “Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” giai đoạn 2023 - 2030 để triển khai trong toàn ngành BHXH Việt Nam.

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để tổ chức hiệu quả công tác chuyển đổi số, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

- PTTĐ phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, hiệu quả.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện PTTĐ, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm; từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

- Thông qua PTTĐ, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng thi đua: Các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam.

3. Thời gian thi đua: từ năm 2023 đến năm 2030, được chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2023 - 2025).

- Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030).

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của đơn vị, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị nội dung Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam; Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 11/8/2023 của BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023, trong đó tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về chuyển đổi số, Đề án 06 và Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ, Quyết định số 1177/QĐ-BHXH nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển về an sinh xã hội, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

3. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về quy trình nghiệp vụ và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phối hợp, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

4. Tăng cường truyền thông kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động về thực hiện Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành và đến toàn xã hội để người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

5. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện DVC trực tuyến.

6. Tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, TTHC, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những công chức, viên chức và người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết TTHC.

8. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác.

9. Nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo. Mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

10. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin một cửa điện tử, đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Tiêu chí thi đua giai đoạn 2023 - 2025

a) Năm 2023

- 100% BHXH tỉnh thành lập Tổ công tác, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo; duy trì giao ban Tổ công tác tối thiểu 01 lần/tháng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06.

- 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai Đề án 06 được nêu tại Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam; kịp thời phổ biến chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06 để thống nhất trong triển khai thực hiện.

- 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được số hóa theo quy định; không yêu cầu người dân kê khai lại những thông tin đã có trong CSDL của ngành BHXH Việt Nam đang quản lý; không phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

- 50% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

- Phấn đấu 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân, được cập nhật trong CSDL của ngành BHXH Việt Nam quản lý và được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư (trên CSDL quốc gia về dân cư đã được cập nhật).

- Mở rộng giao dịch với tất cả các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên cổng DVC quốc gia.

- 80% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng DVC quốc gia.

- Nghiên cứu sử dụng công nghệ BigData, AI để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.

b) Giai đoạn 2024 - 2025: Tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong năm 2023 và hướng đến đạt được các mục tiêu sau:

- 100% bộ phận "Một cửa" của BHXH các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNelD và CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

- 100% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng DVC quốc gia.

- 100% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

- 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, sử dụng thành thạo phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí công tác.

- 90% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

- Tiếp tục triển khai xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến.

- Tiếp tục nghiên cứu sử dụng công nghệ BigData, AI để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.

2. Tiêu chí thi đua giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2024 - 2025 và hướng đến đạt được các mục tiêu sau:

- Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của Ngành; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số.

- Duy trì, mở rộng hạ tầng thông tin, các phần mềm, ứng dụng, dữ liệu liên quan đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Hoàn thành việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến.

- Hoàn thiện, mở rộng các công cụ phân tích dữ liệu đa chiều, trực quan hóa, tổng hợp, thống kê, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định hoặc đề xuất thay đổi chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, dữ liệu về BHXH trong quản lý, cung cấp DVC cho tổ chức, cá nhân.

- 100% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

- Tiếp tục tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực số; tập trung đào tạo lực lượng chuyên gia chuyên sâu về phân tích, khai phá dữ liệu sử dụng các công nghệ mới như BigData, AI.

IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

- Giấy khen.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện PTTĐ, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Khen thưởng hằng năm:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh hằng năm lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu khen thưởng theo thẩm quyền (Giấy khen), phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Căn cứ kết quả, thành tích đạt được của đơn vị và cá nhân, BHXH Việt Nam có thể xem xét lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong PTTĐ để khen thưởng.

3. Khen thưởng theo giai đoạn: BHXH Việt Nam sẽ ban hành văn bản hướng dẫn sơ kết PTTĐ kèm theo tiêu chí xét khen thưởng giai đoạn 2023 - 2025 (sơ kết PTTĐ vào năm 2025) và hướng dẫn tổng kết PTTĐ kèm theo tiêu chí xét khen thưởng giai đoạn 2023 - 2030 (tổng kết PTTĐ vào năm 2030).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào nội dung thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện mục tiêu PTTĐ, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 11/8/2023 của BHXH Việt Nam (tại Phụ lục kèm theo Chương trình hành động) đảm bảo tiến độ, chất lượng;

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng để tổ chức triển khai thực hiện PTTĐ với các giải pháp phù hợp thực tế từng đơn vị, địa phương và tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện PTTĐ; căn cứ kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ để xem xét lựa chọn khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện PTTĐ ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện PTTĐ là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm cơ sở bình xét khen thưởng cho các đơn vị cấp dưới hằng năm.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, đơn vị thường trực Tổ công tác của BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06 chủ trì tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể trong việc triển khai Đề án 06; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ vào dịp sơ kết, tổng kết hằng năm, giai đoạn gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định.

4. Văn phòng BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC, đặc biệt là việc tiếp nhận và trả kết quả trên môi trường điện tử. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức, đảm bảo đúng thời hạn giải quyết, không để xảy ra tình trạng chậm muộn hồ sơ. Kịp thời tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH tham mưu lãnh đạo Ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện PTTĐ, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

6. Vụ Thi đua - Khen thưởng:

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện PTTĐ và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ vào các đợt sơ kết, tổng kết hằng năm, giai đoạn; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn, các tiêu chí xét khen thưởng hằng năm (nếu có), tiêu chí xét khen thưởng dịp sơ kết, tổng kết PTTĐ từng giai đoạn để lựa chọn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam lấy kết quả thực hiện PTTĐ này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân.

- Hằng năm, xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện PTTĐ tại một số địa phương, đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh./.

 
Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Văn phòng: BCSĐ, ĐUCQ, HĐQL;
- Công đoàn, Đoàn TN cơ quan;
 - Lưu: VT, TĐKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
 ngành BHXH Việt Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.