Open navigation

Công văn 10253/VPCP-KTTH ngày 31/12/2023 Báo cáo thực trạng và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10253/VPCP-KTTH

V/v báo cáo thực trạng và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của chủ hộ kinh doanh cá thể.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Tư pháp;
- Tổng Thanh tra Chính phủ;
 - Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 3737/BHXH- TST và 3738/BHXH-TST ngày 09 tháng 11 năm 2023 báo cáo Chính phủ về thực trạng và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Phó Thủ tướng sẽ chủ trì họp về nội dung này. Thời gian họp cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau.

2. Giao Thanh tra Chính phủ có ý kiến về nội dung báo cáo, đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 3737/BHXH-TST và 3738/BHXH- TST nêu trên, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước ngày 05 tháng 01 năm 2024; trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện các nội dung báo cáo, đề xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ, cơ quan: LĐTBXH, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra CP, BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP;
 - Lưu: VT, KTTH (2)N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.