Open navigation

Công văn 1754/TCT-CS ngày 12/05/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
 - Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 62/TTr-CTTPHCM và văn bản số 45/TTr-CTTPHCM của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, công văn số 3938/CTBGI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang, công văn số 35198/CTHN-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội, công văn số 3689/CTCTH-TTHT của Cục Thuế TP Cần Thơ, công văn số 6486/CTQNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, công văn số 20/HH-VT của Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang, công văn số 65/VPHN của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về việc vướng mắc vé điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về loại hóa đơn;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:

Ngày 23/08/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 406/TCT-DNNCN ngày 13/2/2023 và công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 5/12/2022 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Đề nghị các Cục Thuế căn cứ quy định về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, căn cứ các đối tượng đã được hướng dẫn tại công văn của Tổng cục Thuế, tình hình thực tế quản lý và điều kiện đáp ứng của các đơn vị để xem xét trường hợp cơ sở kinh doanh đáp ứng được các điều kiện thì Cục Thuế hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP Cần Thơ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang;
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Vụ PC, Vụ DNNCN, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.