Open navigation

Quyết định 100/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2024 Điều chỉnh danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định 1282_QĐ-BGDĐT Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1282/QĐ- BGDĐT NGÀY 10/5/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ của “Danh mục nhiệm vụ kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giao Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối giúp Bộ trưởng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Minh Sơn

 DANH MỤC 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022-2025 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Ghi chú

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1.1

Rà soát, bổ sung qui định về năng lực số vào các văn bản qui định chuẩn/tiêu chuẩn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CSGD)

Cục NGCB QLGD

Cục CNTT

Năm 2024

Các quy định về năng lực số của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và cán bộ quản lý CSGD (khung năng lực số, chuẩn năng lực số ...) được Bộ ban hành

Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang năm 2024 (nhiệm vụ số I.1.3 của Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022)

1.2

Xây dựng các bộ chỉ tiêu đánh giá CĐS đối với CSGD và cơ quan quản lý giáo dục

CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Năm 2024

- Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục mầm non. - Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong cơ quan quản lý giáo dục.

Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang năm 2024 (nhiệm vụ số I.1.5 của Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022)

1.3

Hướng dẫn các CSGD xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các giảng viên giỏi tham gia giảng dạy về chuyển đổi số, công nghệ số tại các CSGD

Cục NGCB QLGD

Các cơ sở GDĐH

Năm 2024

Văn bản hướng dẫn được ban hành

Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang năm 2024 (nhiệm vụ số I.1.13 của Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022)

II

TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

2.1

Tăng cường các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các đơn vị trực thuộc Bộ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống số hóa, đảm bảo an toàn trong các hoạt động làm việc trên môi trường số

Vụ CSVC

Cục CNTT, Ban QLCDA, các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2024- 2025

Đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; kết nối liên thông với trục tích hợp, liên thông dữ liệu ngành được thực hiện

Bổ sung theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

III

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI CĐS HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1

Triển khai, thí điểm triển khai các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của GDMN, GDPT và GDTX

Vụ GDMN

Cục CSVC, Cục CNTT

Năm 2025

Mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên nền tảng số trong GDMN được hình thành; triển khai thí điểm; đánh giá, hoàn thiện mô hình; tham mưu ban hành Thông tư, Quyết định, Văn bản hướng dẫn triển khai

Điều chỉnh tên nhiệm vụ và thời gian hoàn thành nhiệm vụ đối với GDMN sang năm 2025 (nhiệm vụ số III.3.1 của Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022)

IV

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC

4.1

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, an toàn thông tin cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số

Cục NGCB QLGD

các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX; Cục CNTT

Năm 2024 - 2025

- Các chương trình bồi dưỡng được cung cấp và cập nhật thường xuyên qua mạng.

- 100% nhà giáo, công chức, viên chức có hồ sơ và tài khoản sử dụng để tự bồi dưỡng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu

Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang năm 2024-2025 (nhiệm vụ số V.5.2 của QĐ số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.