Open navigation

Công văn 1000/XNK-XXHH ngày 28/11/2023 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C_O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/XNK-XXHH

V/v về việc cấp C/O cho hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương thành phố Hải Phòng,
- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực,
 - Các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Thời gian gần đây, Cục Xuất nhập khẩu nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc cấp C/O cho hàng hóa gửi kho ngoại quan. Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết và tham gia, Cục Xuất nhập khẩu thông báo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất một số nội dung sau:

1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, làm thủ tục xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi có thể xem xét cấp C/O cho hàng hóa sản xuất trong nước, làm thủ tục xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan trong trường hợp hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ và người nhận hàng là thương nhân nước ngoài phù hợp với quy định của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết và tham gia.

2. Đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, được đưa vào kho ngoại quan, sau đó tái xuất khẩu sang các nước khác

Trường hợp hàng hóa có xuất xứ từ một nước thành viên FTA được chủ hàng là thương nhân nước ngoài đưa vào kho ngoại quan Việt Nam, sau độ tái xuất khẩu sang nước thành viên FTA khác, thương nhân nước ngoài có thể ủy quyền cho đại diện của họ tại Việt Nam đề nghị cấp C/O giáp lưng theo quy định tại khoản 17 Điều 3 và Điều 20 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật dân sự. Theo đó, văn bản ủy quyền phải xác định phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền.

Thương nhân Việt Nam được ủy quyền có thể thay mặt cho thương nhân nước ngoài ký Đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng nhưng không được thể hiện là nhà xuất khẩu trên Ô số 1 của C/O. Trường hợp kê khai trên C/O, cần ghi rõ thương nhân Việt Nam được ủy quyền, thay mặt cho thương nhân nước ngoài.

Thương nhân nước ngoài (người xuất khẩu) trên ô số 1 của C/O giáp lưng do Việt Nam cấp và thương nhân nước ngoài (người nhập khẩu) trên ô số 2 của C/O do nước xuất khẩu đầu tiên cấp phải là một pháp nhân có trụ sở tại nước thành viên FTA mà Việt Nam tham gia.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Vụ PC, ĐB;
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, XXHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.