Open navigation

Công văn 189/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2024 Thuế giá trị gia tăng mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT mặt hàng kim loại và sn phẩm từ kim loại đúc sn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa Công Nghiệp Bình Thuận.
(Lô 105 Khu TĐC Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, 
Tnh Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2024BTB của Công ty TNHH Nhựa Công Nghiệp Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 01/2024BTB của Công ty được xác định là kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất 10%.

Ngoài ra, Tổng cục Hi quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhựa Công Nghiệp Bình Thuận biết./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cường (đ
 b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.