Open navigation

Công văn 5838/UBND ngày 26/12/2023 Đính chính các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5838/UBND

V/v đính chính các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận

Bình Tân, ngày 26 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
 - Ủy ban nhân dân 10 phường.

Xét đề nghị của Trưởng Tư pháp quận tại Tờ trình số 920/TTr-TP ngày 21 tháng 12 năm 2023 về việc đính chính các quyết định của Ủy ban nhân dân quận.

Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:

1. Đính chính tại phần căn cứ pháp lý của 04 Quyết định:

1.1. Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

- Bỏ 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành văn bản của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm phạm luật.

1.2. Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Bỏ 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành văn bản của Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm phạm luật.

1.3. Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân, dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Bỏ 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành văn bản của Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm phạm luật.

1.4. Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Bỏ 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành văn bản của Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm phạm luật.

2. Các nội dung khác của 04 Quyết định trên vẫn giữ nguyên./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp TP;
- Phòng Kiểm tra VB STP TP;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- UBND: CT-PCT;
- UBMTTQVN quận;
- VP. UBND quận: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH.
 (Đính kèm 04 Quyết định)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đỗ Thanh Quyền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.