Open navigation

Công văn 24/TB-VPCP ngày 22/01/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
 XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (SỬA ĐỔI)

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) trong đó tập trung vào nội dung áp dụng phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu, bia (Chính sách thứ 5) và tiến độ của dự án Luật. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội tư vấn thuế Việt Nam; đại diện các Bộ: Tư pháp, Y tế. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đồng ý với nội dung giải trình của Bộ Tài chính về kết quả đánh giá, nghiên cứu ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương và các tổ chức liên quan về việc tiếp tục nghiên cứu và chưa bổ sung vào Chính sách 5 nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia là bảo đảm phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022; không trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, tạo công ăn, việc làm của người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Đồng ý với đề nghị thay đổi tiến độ của dự án Luật như sau: (i) Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024); (ii) Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2024) và thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2025).

3. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung xin ý kiến các thành viên Chính phủ về hai vấn đề nói trên. Trên cơ sở thống nhất của đa số ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến khác (nếu có), hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật và gửi Bộ Tư pháp tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TC, TP, CT, KHĐT, Y tế;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, các Vụ: KTTH, TH;
 - Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.