Open navigation

Công văn 145/TCHQ-TXNK ngày 10/01/2024 Phân loại cáp động (travelling cable) dùng cho thang máy

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/TCHQ-TXNK

V/v phân loại cáp động (travelling cable) dùng cho thang máy

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Hiệp hội thang máy Việt Nam.
(địa chỉ nhận: Ông Nguyễn Huy Tiến - Tổng thư ký Hiệp hội thang máy Việt Nam, số 18/647 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-301023/CV-VNEA ngày 30/10/2023 của Hiệp hội thang máy Việt Nam kiến nghị một số nội dung về mã HS mặt hàng cáp động (travelling cable) dùng cho thang máy. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 EN 81-20:2014 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - thang máy chở người và hàng,

Theo trình bày của Hiệp hội thang máy Việt Nam tại công văn, mặt hàng “travelling cable” là cáp hành trình dùng để kết nối hệ thống điện từ cabin về tủ điện.

Theo nội dung tại điểm 3.60 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 EN 81-20:2014 về thuật ngữ và định nghĩa thì “Cáp động “Travelling cable” là cáp điện mềm có nhiều lõi nối giữa cabin và một điểm cố định”.

Như vậy, mặt hàng cáp động (travelling cable) dùng cho thang máy có bản chất là cáp điện.

- Căn cứ Danh mục hàng hóa, xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, cáp điện là hàng hóa được phân loại vào nhóm 85.44Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và các vật dẫn (*) có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đấu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đấu nối”.

- Căn cứ chú giải 2 phần XVI về phân loại bộ phận:

“2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84 09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;... 

Đối chiếu với nội dung chú giải pháp lý 2(a) nêu trên, trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị được sử dụng làm phụ tùng dùng cho thang máy (hàng hóa thuộc nhóm 84.28), nhưng đã dược chi tiết tại nhóm 85.44 được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp. Vì vậy mặt hàng “travelling cable” có bản chất là cáp điện thì phù hợp phân loại vào nhóm 85.44.

Về mã số chi tiết của hàng hóa: Do thông tin của hàng hóa không đầy đủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời Hiệp hội thang máy Việt Nam về mã số chi tiết của mặt hàng “travelling cable”. Đề nghị Hiệp hội thang máy Việt Nam xem xét các nội dung hướng dẫn nêu trên, nội dung mô tả của nhóm 85.44 và đối chiếu với thực tế hàng hóa vướng mắc phân loại (các chỉ tiêu thông tin như: loại cáp (có phải là cáp đồng trục hay không), đã hay chưa gắn đầu nối, mức điện áp sử dụng, chất liệu cách điện...) để chủ động xác định mã HS phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội thang máy Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.