Open navigation

Công văn 564/VPCP-KTTH ngày 24/01/2024 Kiến nghị về chính sách giá điện cho trụ_trạm sạc xe điện

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/VPCP-KTTH

V/v kiến nghị về chính sách giá điện cho trụ/trạm sạc xe điện

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
 - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast có văn bản số 202/2023/CV-VF ngày 01 tháng 12 năm 2023 gửi Thủ tướng Chính phủ về chính sách giá điện cho trụ/trạm sạc xe điện. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với nội dung báo cáo, kiến nghị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast tại văn bản số 202/2023/CV-VF ngày 01 tháng 12 năm 2023 (bản chụp kèm theo), bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản số 199/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2023; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và phương án xử lý trong tháng 01/2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.