Open navigation

Quyết định 2010/QĐ-TCT ngày 25/12/2023 Kế hoạch giám sát việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN
 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2025

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-BTC ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BC ngày 03/8/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025 thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TCT ngày 03/4/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 thuộc Tổng cục Thuế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giám sát việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hóa, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
 - Lưu: VT, CC (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân ThànhKẾ HOẠCH

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 2010/QĐ-TCT ngày 25 tháng 12 năm 2023
 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

- Đánh giá toàn diện việc thực hiện của các Vụ, Cục và Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế (bao gồm cả Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đối với các nội dung, lộ trình cải cách công tác quản lý thuế đã đề ra; đồng thời làm rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan được giám sát và người đứng đầu các cơ quan được giám sát (đối tượng được giám sát). Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đối tượng được giám sát để kịp thời điều chỉnh phù hợp trong chỉ đạo điều hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để hoàn thiện chính sách, pháp luật.

- Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đáp ứng yêu cầu về nội dung, lộ trình thực hiện.

- Thu thập thông tin, là cơ sở quan trọng để Tổng cục Thuế đánh giá tính toàn diện về năng lực, tinh thần đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các cơ quan được giám sát.

- Lan tỏa các kinh nghiệm, sáng kiến có giá trị trong quá trình thực hiện để áp dụng thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong các năm tiếp theo. 

- Thể hiện trách nhiệm của Tổng cục Thuế trong việc theo dõi, giám sát đối với các nội dung cải cách công tác quản lý thuế đã được đề ra trong Chiến lược, chương trình và kế hoạch cải cách hệ thống thuế; qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao của toàn ngành thuế để thực hiện đạt hiệu quả cao theo mục tiêu Chiến lược.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động giám sát phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và kế hoạch này để triển khai thực hiện.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tiểu ban nêu tại Điều 3, Quyết định số 326/QĐ-TCT ngày 03/4/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo công tác cải cách công tác quản lý thuế theo các nội dung và lộ trình đã đề ra trong chương trình, kế hoạch cải cách hệ thống thuế.

- Ngoài việc giám sát qua báo cáo, hồ sơ, tài liệu, ý kiến kiến nghị của đối tượng được giám sát và thông tin thu thập được qua các cuộc kiểm tra đối tượng được giám sát, Tổng cục Thuế có thể tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát trực tiếp tại Cục Thuế (nếu cần thiết) để giải pháp cải cách công tác quản lý thuế, những yêu cầu tiếp tục triển khai trong thẩm tra các báo cáo. Báo cáo/Biên bản của đoàn giám sát cần đánh giá đầy đủ, bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch; chỉ ra những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, những chuyển biến sau khi thực hiện các thời gian tới.

- Quá trình triển khai giám sát bảo đảm tổ chức các đoàn công tác tinh gọn, đủ năng lực làm việc, kiên quyết giảm thiểu các thủ tục hành chính, không làm cản trở việc thực hiện nhiệm vụ bình thường của các đối tượng được giám sát; cá thể hóa trách nhiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

II. NỘI DUNG

- Giám sát việc thành lập và hoạt động của các Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Chiến lược và Kế hoạch cải cách theo đúng nội dung, lộ trình các giải pháp cải cách công tác quản lý thuế đến năm 2025 của các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

- Giám sát việc báo cáo và nội dung của các báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn tại tại Công văn số 4867/TCT-CC ngày 23/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

- Giám sát việc ban hành các văn bản liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện Chiến lược.

- Giám sát đối với các nội dung, chuyên đề về cải cách quản lý thuế theo trọng tâm từng giai đoạn thực hiện Chiến lược hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thuế.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VIỆC GIÁM SÁT

1. Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát là Tổng cục Thuế do Tiểu ban Tổng hợp của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 thuộc Tổng cục Thuế chủ trì thực hiện (Tiểu ban Tổng hợp).

Nhân sự tham gia hoạt động giám sát:

- Đối với giám sát gián tiếp: Do Trưởng Tiểu ban Tổng hợp phân công.

- Đối với giám sát trực tiếp: Do Trưởng Tiểu ban Tổng hợp đề xuất trình Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 thuộc Tổng cục Thuế phê duyệt.

2. Đối tượng được giám sát

- Giám sát gián tiếp: Đối tượng được giám sát gián tiếp là các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giám sát trực tiếp: Đối tượng được giám sát trực tiếp là Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bao gồm cả các Chi cục Thuế).

3. Thời gian tiến hành giám sát

Việc giám sát được thực hiện thường xuyên hoặc theo chuyên đề hàng năm; đối với giám sát trực tiếp sẽ được thông báo và gửi chương trình trước khi thực hiện giám sát cho đối tượng được giám sát. Cụ thể như sau:

- Giám sát gián tiếp: Được thực hiện thường xuyên tại Văn phòng cơ quan Tổng cục Thuế.

- Giám sát trực tiếp: Được thực hiện tại trụ sở của đối tượng được giám sát trong Quý 2 và Quý 3 hàng năm hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thuế.

4. Phương pháp giám sát

4.1. Giám sát gián tiếp

- Thực hiện giám sát gián tiếp đối với tất cả các Vụ, Cục, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và chương trình, kế hoạch cải cách hệ thống thuế.

- Giám sát gián tiếp được thực hiện thường xuyên thông qua hình thức:

+ Nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị do đối tượng được giám sát cung cấp thường xuyên, định kỳ.

+ Nghiên cứu các kết luận về các cuộc kiểm tra có liên quan đến đối tượng được giám sát về các nội dung liên quan đến thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế; giám sát qua thông tin thu thập được từ bên thứ ba.

+ Nghiên cứu kết quả giám sát trực tiếp thông qua các biên bản giám sát của Đoàn giám sát trực tiếp tại các kỳ có liên quan. 

- Hàng năm, căn cứ vào các báo cáo, hồ sơ tài liệu do đối tượng được giám sát gửi hoặc Tổng cục Thuế thu thập được, Tiểu ban Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban giúp việc khác tiến hành nghiên cứu, đánh giá về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế của đối tượng được giám sát để báo cáo Ban Chỉ đạo và Tổng cục Thuế.

- Kết quả giám sát gián tiếp được báo cáo Ban Chỉ đạo và Tổng cục Thuế định kỳ theo chương trình công tác của Tổng cục Thuế.

4.2. Giám sát trực tiếp

- Việc giám sát trực tiếp được thực hiện tại trụ sở làm việc của đối tượng được giám sát là Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giám sát trực tiếp được thực hiện theo chuyên đề, kế hoạch thông qua hình thức:

+ Trực tiếp nghe báo cáo, giải trình và nghiên cứu các tài liệu về kết quả triển khai thực hiện công việc và tổng hợp ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị do đối tượng được giám sát cung cấp.

+ Xem xét/kiểm chứng các nội dung đã làm, đang làm thông qua các bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý thuế và các tiêu chí giám sát cụ thể khi tổ chức các Đoàn công tác thực hiện giám sát trực tiếp.

- Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Tiểu ban Tổng hợp sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo phê duyệt trước khi trình Tổng cục Thuế thành lập các đoàn giám sát trực tiếp.

- Kết quả giám sát trực tiếp phải được ghi nhận bằng Biên bản giám sát giữa Đoàn giám sát với đối tượng được giám sát và được báo cáo Ban Chỉ đạo, Tổng cục Thuế định kỳ theo chương trình công tác của Tổng cục Thuế.

5. Xử lý kết quả giám sát

Trên cơ sở kết quả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp, Tiểu ban Tổng hợp tiến hành phân tích, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 theo từng nội dung giám sát; xây dựng báo cáo kết quả giám sát đồng thời đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo tham mưu với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp, nội dung triển khai thực hiện Chiến lược đạt kết quả tốt: 

- Kịp thời kiến nghị, xử lý, điều chỉnh mục tiêu, nội dung hoạt động và lộ trình triển khai của Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 khi thông qua việc giám sát phát hiện những rủi ro, sự kiện thay đổi bất lợi, cản trở việc đạt được các mục tiêu, kết quả cải cách công tác quản lý thuế mà Chiến lược đã đề ra.

- Kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo bằng các hình thức thích hợp về những vấn đề sai sót, hạn chế của đối tượng được giám sát trong việc triển khai các Kế hoạch thực hiện Chiến lược đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành.

- Nhận xét, đánh giá kết quả giám sát; xem xét trách nhiệm của đối tượng được giám sát trong việc tổ chức thực hiện các Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 theo các quy định hiện hành.

- Biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế; lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai để các đơn vị khác tham khảo.

- Trên cơ sở kết quả giám sát, khi cần thiết kiểm tra chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vướng mắc bảo đảm các chương trình, kế hoạch cải cách công tác quản lý thuế được thực hiện nghiêm thì các nội dung này sẽ được đề xuất với cấp có thẩm quyền lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Cải cách và hiện đại hóa thực hiện việc điều phối, tham mưu triển khai các hoạt động để thực hiện tốt kế hoạch giám sát; đánh giá kết quả hoạt động giám sát để báo cáo Tổng cục Thuế điều chỉnh kế hoạch, nội dung giám sát.

2. Giao Tiểu ban Tổng hợp chủ trì, thực hiện việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp Cục Thuế trong việc thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025, Kế hoạch quản lý thuế trung hạn 2023-2025 và các đề án thuộc Chương trình hành động và trình Tổng cục thành lập các đoàn giám sát trực tiếp.

3. Đối tượng được giám sát:

- Báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết đến nội dung giám sát theo yêu cầu của chủ thể giám sát.

- Phối hợp chặt chẽ với chủ thể giám sát trong hoạt động giám sát thường xuyên, theo chuyên đề, giám sát trực tiếp.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Tiểu ban Tổng hợp theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Tổng cục Thuế có thể điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế./.

TỔNG CỤC THUẾ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.